Algemene Voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen MarijnOnline Media (KVK 55040098) en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Kwaliteit

Artikel 1
MarijnOnline Media verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding

Artikel 2
MarijnOnline Media en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Concepttekst en eenmalige herziening

Artikel 3
Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 4
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

Artikel 5
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is MarijnOnline Media niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 6
Ingeval van overmacht bij de opdrachtgever zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan MarijnOnline Media. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van MarijnOnline Media het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten

Artikel 7
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van MarijnOnline Media en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

Artikel 8
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van MarijnOnline Media en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 9
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:·

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • research;
 • conceptontwikkeling;
 • eindredactie;
 • administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
 • correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden;
 • verzorging van illustraties en/of fotografie;
 • vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking;
 • traffic;
 • vertalingen;
 • pretesten.

Kostensoorten

Artikel 10
In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring

Artikel 11
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart MarijnOnline Media tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MarijnOnline Media.

Aansprakelijkheid

Artikel 12
MarijnOnline Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MarijnOnline Media. Voor het geval wordt geoordeeld dat MarijnOnline Media geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de MarijnOnline Media jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

Artikel 13
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij MarijnOnline Media.

Artikel 14
De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MarijnOnline Media. Voor deze toestemming kan MarijnOnline Media een vergoeding vragen.

Artikel 15
Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt MarijnOnline Media zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

Artikel 16
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van MarijnOnline Media brengen en MarijnOnline Media moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. MarijnOnline Media kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 17
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van MarijnOnline Media krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 18
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

Artikel 19
Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van MarijnOnline Media wordt onder meer beschouwd:

 • hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
 • publicatie in enig ander medium dan overeengekomen;
 • aantasting van zijn werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding.

Artikel 20
De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die MarijnOnline Media van derden betrekt. MarijnOnline Media garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

Artikel 21
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan MarijnOnline Media betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. MarijnOnline Media kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen dertig dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

Artikel 22
Op elke overeenkomst tussen MarijnOnline Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van MarijnOnline Media.